INTERCENTRES 2020

Bases internes del XI Concurs Intercentres-Solistes, curs 2019-2020.

  1. El Concurs Intercentres-solistes es divideix en 3 categories. L’alumnat guanyador en la fase final (3a fase) de cada categoria, rebrà el següent premi:

                            1r i 2n d'E.P.: 100 euros.

                            3r I 4t d'E.P.: 150 euros.

                            5è i 6è d'E.P.: 200 euros.

2. Podrà participar l'alumnat que estiga matriculat a les ensenyances professionals en algun dels 5 conservatoris participants. Els guanyadors de la final del concurs intercentres de la convocatoria anterior no podran participar novament en la mateixa categoria en la qual va ser premiat. 

3. El centre procurarà a l'alumnat participant  en la fase final i final de centre, el seu propi pianista acompanyant, en cas que siga necessari.

4. Cada participant aportarà 1 còpia de l’obra o obres a interpretar a l’equip directiu del centre una setmana abans de la realitzció de cadascuna de les fases.

5. Prova: L'ordre d'actuació correspondrà al primer cognom del concursant en relació a la lletra de l'alfabet , designada per sorteig, dins de la pròpia categoria. La lletra és la M.

6. El temps mínim i màxim d'interpretació de cada categoria serà el següent:

                              1r i 2n d'E. P.: mínim de 4 minuts- máxim de 7 minuts.

                              3r i 4t d'E.P. : mínim de 6 minuts- màxim de 10 minuts. 

                              5è i 6è d’ E.P.:  mínim de 8 minuts- màxim de 15 minuts.

7. El jurat a les fases classificatories, estarà compost per 3 professors del centre. A la final, el jurat estarà compost per 1 professor/a de cada centre, que no podràn ser tutors dels participants durant el present curs.

8. Puntuacions a la fase final: Les puntuacions de cada membre del jurat seran expressades en valors sencers sense decimals, sent la més alta 10 punts i la més baixa 6 punts i establint cada membre del jurat un ordre, és a dir, segons la seua consideració: un 10 per al/la concursant que considere estiga en el primer lloc, el segon un 9, el tercer un 8, el quart un 7 i el cinquè un 6, en cada categoria. Els membres del jurat, no podran puntuar als alumnes participants del seu propi centre. Els dos alumnes que resulten amb una puntuació més alta, en cada categoria, s'eliminaran les notes dels conservatoris als quals pertanyen, sumant només les puntuacions dels tres conservatoris restants. 

Puntuacions a les fases classificatories: Les puntuacions de cada membre del jurat seran expressades en valors sencers sense decimals, sent la més alta 10 punts i la més baixa 6 punts. Els seleccionats hauran de tindre una puntuació mínima 21 punts.

9.  Els premis de cada categoria  es faran públics al final del Concurs.

10. La seu del concurs és itinerant. Aquesta edició la final es celebrarà a l’auditori de l’Ajuntament de Benidorm el dia 22 de maig a les 17:30h.              

                                    

FASES  DE  CENTRE

1ªFASE CLASSIFICATÒRIA (totes les categories de solistes sense pianista acompanyant)

Lloc: Conservatori Professional “Mestre Berenguer” de Teulada.

Data: Dilluns 3 de febrer de 2020 a les 17:00h

A la fase final  passen un màxim de quatre participants per cada categoria.

 

2ª FASE CLASSIFICATÒRIA 

(amb pianista acompanyant )

Lloc: Conservatori Professional “Mestre Berenguer” de Teulada.

Data: Dimarts 7 de Maig de 2020 a les 18:00h

 

Bases internes del X Concurs Intercentres-Música de cambra, curs 2019-2020.

1. El Concurs Intercentres-cambra tindrà una única categoria amb primer i un segon premi. El grups que resulten guanyadors a la final rebran: el primer premi  200 euros i el segon premi 100 euros.

2. Podran participar els grups de música de cambra que estiguen cursant l'assignatura  en algun dels 5 conservatoris participants. Els grups de cambra guanyadors de convocatòries anteriors no podran participar novament si no han canviat el 50 % dels seus membres participants. La formació cambrística mínima serà de 2 membres.  Les obres presentades no podran ser reduccions orquestrals d’obres composades per a solista i orquestació. No es podran duplicar les veus.

En cas excepcional, es deixarà participar a un alumne/a  en dos grups diferents, en cas de força major justificada,  que estarà sota la valoració dels equips directius dels 5 conservatoris.

3. En aquesta edició del concurs participaran en la Final,  dos grups de cambra per cada centre que hagen obtingut les puntuacions més altes en la fase classificatòra. Cada grup aportarà 1 còpia de l’obra o obres a interpretar a l’equip directiu, abans de la realitzció de cadascuna de les fases. Estes còpies seran entregades a la persona encarregada de l’organització de la final abans del seu inici.

4. Prova: L'ordre d'actuació  dels grups correspondrà a l'ordre de la lletra ‘M’, designada per sorteig, segons el nom de la ciutat del conservatori (Teulada, Xàbia, Altea, Benidorm, Denia).

5. Durada: Cada grup interpretarà un mínim de 6 i un màxim de 10 minuts.

6. El jurat: estarà compost per 5 professors, 1 per cada centre, que no podran ser professors de l'assignatura de música de cambra dels grups participants durant el present curs.

7. Puntuacions: Les puntuacions de cada membre del jurat seran expressades en valors sencers sense decimals, sent la més alta 10 punts i la més baixa 5 punts i establint cada membre del jurat un ordre, és a dir, segons la seua consideració: un 10 per al grup de cambra que considere estiga en el primer lloc, el segon un 9, el tercer un 8, el quart un 7 i el cinquè un 6. Com a nota més baixa es puntuarà un 5. Els membres del jurat, no podran puntuar als alumnes participants del seu propi centre. Els dos grups que resulten amb una puntuació més alta, s'eliminaran les notes dels conservatoris als quals pertanyen, sumant només les puntuacions dels tres conservatoris restants.

8. La decició del jurat es farà pública al final del Concurs.

9. La seu del Concurs és itinerant. Aquesta edició, la final es realitzarà en l’Auditori de l’Ajuntament de Benidorm el dia 3 d’abril de 2020.

 

FASE CLASSIFICATÒRIA

Lloc:  CPM. Mestre Berenguer de Teulada.

Data: 12 de març a les 17:30h

A la fase final  passen les 2 puntuacions més altes per cada categoria.